បង្កាត់​បាន​ពូជ​គោ Mini ថ្មី ដែល​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​ឆ្កែ​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN