បញ្ហា​ទីក្រុង​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម ៖ អា​មេ​រិច​ព្រមាន​ផ្តាច់​ជំនួយ​ដល់​ប្រទេស​ណា ដែល​បោះឆ្នោត​ប្រឆាំង​នឹង​ខ្លួន​ – CEN