នគរបាល​មិនត្រូវ​អង្គុយ​លើ​ម៉ូតូ​ចុច​ទូរស័ព្ទ ខណៈ​ព​ពល​ផ្លូវ​កំពុង​ស្ទះ​នោះទេ​ – CEN