នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ៖ ក្រសួង​ការពារជាតិ​វៀតណាម និង​កម្ពុជា ចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍ ពាក់ព័ន្ធ​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​បដិវត្តន៍​ពណ៌​ – CEN