ហ៊ាន​បង្កហេតុ ហេតុអ្វី​មិន​ហ៊ាន​ទទួលខុសត្រូវ​ – CEN