​វាយ​ប្រពន្ធនិង​ព្រនុង​យ៉ាង​ចាស់ដៃ ដោយសារ​ទំនាស់​ពេល​ផឹកស្រា​ស្រវឹង​ – CEN