មនុស្ស​យន្ត កញ្ញា Sophia កំពុង​សំឡឹងមើល​អំពី​ឱកាស និង​អត្ថប្រយោជន៍ នៃ​ការឈាន​ចូល​ដំណាក់កាល​ឧស្សាហកម្ម ៤.០ – CEN