ដំរី​មួយ​ក្បាល​កំពុង​ដកចង្កាមាន់ ព្រោះ​ត្រូវ​ជន​ទុច្ចរិក បាញ់​ឲ្យ​របួស​រួច​កាត់​យក​ភ្លុក​ទាំង​រស់​ – CEN