សិស្ស​ពុល​អាហារ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ឯកជន​មួយ ឥឡូវ​គឺ ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ​សាលា និង​គ្រូៗ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បរិភោគ​អាហារ​រួមជាមួយ​…​សិស្ស​! – CEN