ប្រសិនបើ​ផ្សិត​រាង​ដូច “​លិង្គ​” ធ្វើឲ្យ​គេ​អស់សំណើ​ចនោះ ផ្សិត​រាង​ដូច​មនុស្ស​បែរជា​ធ្វើឲ្យ​គេ​… ព្រឺ​រោម -​នេះ​ជា​ប្រភេទ​ផ្សិត​ថ្មី​! – CEN