ប្រជាពលរដ្ឋ​ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​ក្រឡុក​ស៊ីម៉ង់ត៍​នៅ​បុរី BS ថា​ធ្វើឲ្យ​ខូចផ្លូវ និង​សំណូមពរ​ដល់​អភិបាល​ក្រុង​- ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជួយ​មាន​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ – CEN