ចម្ងល់​ជាច្រើន​ត្រូវ​បាន​ចោទសួរ​លើ​លោក​ផែង​វណ្ណៈ​មាន​ជាប់​សាច់ញាតិ​អ្វី​ជាមួយ​ជន​បង្ក​បាន​ជា​យក​លុយ​ទៅ​ចូល​បុណ្យសព​និស្សិត​ស្រី​ – CEN