ព្រះរាជអាជ្ញា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​អនុវត្ត​ផ្ទុយ នឹង​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ – CEN