មាន​និស្ស័យ​ជាមួយនឹង​គុក បាន​ចូល​ជា​លើក​ទី 3 សម្រេច​ហើយ​ – CEN