ដំរីព្រៃ​មួយ​ហ្វូង​ចូលក្នុង​ស្រុក​កែវ​សីមា អ្នក​អភិរក្ស​ថា ជា​រឿង​ល្អ​និង​នាំគ្នា​ស្រឡាញ់ និង​ចូលរួម​អភិរក្ស​ដំរី​ – CEN