៩ នាក់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ថៃ ដោយសារ​បង្ហោះ​ពត៌មាន​បោះឆ្នោត​ក្លែងក្លាយ​ – CEN