លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម សង្ឃឹមថានឹង​អាច​ទាក់ទាញ​អ្នក​វិនិយោគិន​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន មក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN