ទីតាំង​ឱសថ​បូរាណ​ចំនួន​៣ ដែល​គ្នាន​ច្បាប់​អនុ​ញ្ញ​ត ផ្អាក​ការលក់ និង​ចែកចាយ​ឱសថ​បូរាណ ជា​បណ្តោះ​អាស​ន្ន – CEN