តៃវ៉ាន់ ចង់​ទិញ​យន្តហោះ និង​រថ​គ្រោះ​ទំនើប​បំផុត​ពី​អា​មេ​រិច ដើម្បី​ទុក​ការពារ​ខ្លួន​ – CEN