សម្តេច​តេ​ជោ ប្រកាស​ដាក់ចេញ​នូវ​ការធ្វើកំណែទម្រង់​ជាច្រើន ដើម្បី​ធានា​ដល់​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការ​ប្រកួតប្រជែង​ទំនិញ​របស់​កម្ពុជា នៅលើ​ទី​ផ្សរ​អន្តរជាតិ​ – CEN