ទោះ​មាន ឬ​មិន​មាន EBA ក្ដី កម្ពុជា​នឹង​បន្ដ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅមុខ​ដោយ​ភាពស្វាហាប់ និង​ភាពជឿជាក់​ខ្ពស់ ក្នុង​ការកំណត់​ជោគវាសនា​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​ – CEN