នាវា​ចម្លង​ដឹក​មនុស្ស​ជិត ៣០០​នាក់ លិច​នៅ​ភី​លី​ពី​ន ស្លាប់ និង​បាត់​ខ្លួន​ជាច្រើន​នាក់​ – CEN