ស្រា​បៀរ​លី​អូ​ចែក​រង្វាន់ 1000 ដុល្លារ​​ក្នុង​កម្ម​វិធី​គាស់​ឈ្នះ 40000​ដុល្លារ រាល់​ថ្ងៃ​ឆ្នាំ 2019 – CEN