អនុញ្ញាត​ក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់​អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បន្ត​ប្រតិបត្តិ​ការដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវដែក​ឡើងវិញ ពី​ភ្នំពេញ ទៅ​ព្រះសីហនុ – CEN