រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល នឹង​ជួប​គ្នា​ក្នុង​អង្គ​វេទិកា ឆ្លើយតប​រក​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ – CEN