តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវ​អនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN