ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​គណៈ​ប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់ របស់ កូរ៉េ ពិតជា​បាន​លើកកម្ពស់​ថែមទៀត​នូវ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​ររ​វាង​កម្ពុជា និង​កូរ៉េ អោយ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN