ស្រា​បៀរ Heineken បានបញ្ចប់​កម្មវិធី EDM Rave Ground 2.0 ដោយ​ទទួល​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​ – CEN