កម្ពុជា​កំពុង​ចរចា​ជាមួយ​ប្រទេសជិតខាង​ដើម្បី បើក​ច្រក​ព្រំដែន​ថ្មី​បន្ថែម​ទៀត​ – CEN