ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ព្យាក​រណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា នៅតែមាន​កំណើន​រឹងមាំ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​លុបបំបាត់​គម្លាត​ជំនាញ​ – CEN