អយ​ស្ទ័រ​ប៉ូវ​កម្លាំង​ផ្លូវភេទ និង​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន​ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN