មិត្តភក្តិ​របស់ Bill Gate ឧទ្ទេស​នាម​យន្តហោះ​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក មាន​ទម្ងន់ ២២៧​តោន ទំហំ​ស្ទើ​ប៉ុនតា​រាង​បាល់ទាត់​ – CEN