ដាច់​ដៃ​កម្មករ​ម្នាក់​ភ្លាមៗ ដោយ​ដោយសារ​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ រវាង​រថយន្ត​ដឹក​កម្មករ ជាមួយ​រថយន្ត​ – CEN