ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ 1992 អាល្លឺម៉ង់ ផ្ដល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ដល់​កម្ពុជា ជាង 600 លាន​ដុល្លារ​ – CEN