វី​ង ចាប់​ដៃ​ជាមួយ ហត្ថា​កសិករ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការប្ដេជ្ញាចិត្ត ​ក្នុង​បង្កើន​ភាពទូលំទូលាយ នៃ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ – CEN