ការប្រមូល​ពន្ធ​ពី​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​មិនមែន​ជា​ការងាយ​ទេ ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​ពន្ធដារ​នៅតែ​ធ្វើ​ឫក​ធំ​នោះ​ – CEN