កងកម្លាំងទាំងអស់ ​ត្រូវ​ចូលរួម​ថែរក្សា​ការពារ​នូវ​សន្តិភាព ការពារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​រដ្ឋាភិបាល​ស្របច្បាប់​ – CEN