រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម រំលឹក​អនុសាសន៍​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​ចូលរួម​ពង្រឹង​កាតព្វកិច្ច​ស្នូល​របស់​កង​ព័​ទ និង​ការពារ​តម្លៃ​សន្តិភាព​របស់​កម្ពុជា​ – CEN