3 ខែ​ដើមឆ្នាំ 2019 ការប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ ប្រថាប់ត្រា​ចំពោះ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​ឬ​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​អចលនទ្រព្យ ផ្លូវ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ 24 លាន​ដុល្លារ​ – CEN