បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករជិះ រថយន្តក្រុង របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ទៅកំណើត នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ ដោយមិនគិតប្រាក់ – CEN