រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ប្រាប់​វិនិយោគិន​ជប៉ុន សហការ​ជាមួយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​សក្តានុពល​ទីក្រុង​ធម្មជាតិ​គិរី​រម្យ​ – CEN