ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល បញ្ជា​ឲ្យ​ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ គម្រោង​ខ្សែ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី ដែល​កំពុង​ប៉ះពាល់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន និង​ដី​​អ្នកមាន​តួនាទី​ខ្ពស់​ក្នុង​រាជ​រដ្ឋ​ភិ​បាល – CEN