ប្រទេស ១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​សាំង​ថ្លៃ​ជាងគេ​បំផុត​លើ​លោក​ – CEN