ពេលនេះ​កម្ពុជា​មាន​សមត្ថភាព និង​លទ្ឋភាព​ដកដង្ហើមរ​ស់ដោយខ្លួន​ឯង​ដោយ​ឯករាជ្យ មិន​ស្ថិត​ក្រោម​គំនាប និង​ទារុណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​បរទេស​ – CEN