ប្រមុខ​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ​ព្រមាន​ចាប់ផ្ដើម​ព្យាបាល​វះកាត់ ដើម្បី​ធានា​ការអភិវឌ្ឍ​កីឡា​គុន​ខ្មែរ​ – CEN