សាកលវិទ្យាល័យ CUS ចុះ​អនុស្សរណៈ ជាមួយ SMU ប្រទេស​កូរ៉េ ដើម្បី​សម្រេច​ការកសាង​មូលធន​បញ្ញា​ប្រកបដោយ​សមត្ថភាព​វិជ្ជាជីវៈ​បន្ថែមទៀត​ – CEN