ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៩​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​មក​កំសាន្ត នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ជាង 1 លាន​នាក់​ – CEN