គ្រូបង្ហាត់ក្បាច់គុន​យុទ្ធ​ក្រម​ខម ពៅ សុខ​ចាន់ បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ក្រឡាប់​រថយន្ត​នៅ​ជើងភ្នំ ខេត្តព្រះវិហារ – CEN