ឪពុក​របស់​យុវជន​ម្នាក់​ដែល​បាន​ស្លាប់​ក្នុងករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថា ទៅ​ជួប​សមត្ថកិច្ច​ម្តងៗ​ដូច​ទៅសុំ​ទាន​គេ​ចឹ​ង ខ្ញុំ​សុខចិត្ត​ចោល​ម៉ូតូ ​០១៨ ​ហ្នឹង​ចុះ​ – CEN