សិង្ហ​បុរី​រឹបអូស​ស្រកាពង្រូល ១៤​តោន តម្លៃ​ជិត ៤០​លាន​ដុល្លា​រ – CEN